Algemene voorwaarden Renergize Consultancy

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van alle overeenkomsten met betrekking tot de werkzaamheden van professionals werkzaam voor Renergize Consultancy, hierna te noemen: ” Opdrachtnemer” of met betrekking tot andere rechtsverhoudingen, waaruit voor Renergize Consultancy, hierna te noemen: “Renergize”, verplichtingen ontstaan jegens een natuurlijke of rechtspersoon, hierna te noemen: “Opdrachtgever”.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, aanvragen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Renergize ter zake de door hen geleverde diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen of andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
2. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Renergize schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.
3. Indien meer dan één natuurlijke en/of rechtspersoon dan Opdrachtgever optreedt of zich als zodanig gedraagt, dan zijn allen jegens Renergize hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die voor de Opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeien.

Artikel 2. Offertes

1. Alle offertes van Renergize zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening tenzij anders aangegeven.
2. De overeenkomst komt tot stand hetzij zodra Opdrachtgever de offerte heeft geaccepteerd hetzij Renergize het voorstel van afnemer tot het aangaan van een overeenkomst c.q. de uitnodiging heeft aanvaard.
3. Indien in de acceptatie door Opdrachtgever voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien Renergize aan Opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Artikel 3. Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst

1. Bevestiging van opdracht door Opdrachtgever geschiedt uitsluitend schriftelijk, per fax of e-mail.
2. De opdracht wordt verstrekt voor de overeengekomen duur. De opdracht eindigt automatisch door het verstrijken van de overeengekomen duur of zoveel eerder als gevolg van ontbinding zoals omschreven in lid 3 van dit artikel.
3. De opdracht kan worden ontbonden middels aangetekend schrijven (en bevestiging van ontvangst), indien Opdrachtgever of Renergize ondanks herhaalde ingebrekestelling toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en bijbehorende voorwaarden, dan wel wanneer Opdrachtgever of Renergize in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend.
4. Een dergelijke beëindiging als gevolg van tekortkoming Opdrachtgever laat onverlet het recht van Renergize volledige schadevergoeding van Opdrachtgever te vorderen.
5. Bij beëindiging van de opdracht worden de in behandeling zijnde dienst(en) naar behoren afgewikkeld. Opdrachtgever en Renergize zijn verplicht tot nakoming van de reeds voor de beëindiging gemaakte afspraken.

Artikel 4. Werkplek en delegatie van verplichtingen

1. Indien Opdrachtgever verzoekt om diensten op zijn/haar locatie uit te voeren stelt Opdrachtgever kosteloos doelmatige/representatieve werkruimte, telefoon- en/of datanetaansluiting beschikbaar.
2. Opdrachtgever is, binnen de grenzen van de overeenkomst, bevoegd en verplicht al datgene te doen en na te laten wat Renergize als goed Werkgever zou (moeten) doen en nalaten. Hieronder is met name begrepen dat Opdrachtgever verplicht is te zorgen voor arbeidsomstandigheden voor
Opdrachtnemer, die voldoen aan alle eisen, die daaraan bij of krachtens de wet kunnen worden gesteld, hetzij door Opdrachtnemer, hetzij door een (rechts-)persoon met publiekrechtelijke bevoegdheden ter zake.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

1. Renergize en zijn werknemers zullen zich maximaal inspannen de in de overeenkomst gestelde doelen te bereiken.
2. Renergize sluit iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van de werkzaamheden door Opdrachtnemer of de projectwerkzaamheden en die niet het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid uit.
3. Renergize vrijwaart Opdrachtgever in en buiten rechte voor alle aanspraken van Opdrachtnemer betreffende loon en/of emolumenten.

Artikel 6. Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk

1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien Opdrachtgever en Renergize tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
2. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium op de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Renergize dit de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.
3. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de Opdrachtgever, zal Renergize de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien aanpassing lijdt tot meerwerk, zal dit als aanvullende opdracht aan de Opdrachtgever worden bevestigd conform artikel 1 en 2.
4. Renergize kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het team wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het team kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Renergize plaatsvinden.
5. Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij.

Artikel 7. Facturen en Betaling

1. De facturen van Renergize worden met inachtneming van het in dit artikel bepaalde opgemaakt op basis van de opdracht. Renergize is gerechtigd tot het verzenden van deelfacturen.
2. Tenzij anders vermeld in de overeenkomst met Opdrachtgever factureert Renergize maandelijks onder opgave van de gewerkte uren of verrichte werkzaamheden.
3. Facturen van Renergize dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te zijn betaald, bij gebreke waarvan Opdrachtgever van rechtswege in verzuim raakt.
4. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
5. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).
6. Renergize is gerechtigd haar prijzen in lopende opdrachten bij aanvang van een nieuw kalenderjaar, op basis van prijs- en loonindexcijfers, te verhogen tenzij deze mogelijkheid nadrukkelijk in het contract is uitgesloten.

Artikel 8. Overmacht en Ziekte

1. Tekortkomingen in de nakoming van een of meer van haar verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst kunnen niet aan Renergize worden toegerekend, indien deze –‐ direct of indirect –‐
het gevolg zijn van of samenhangen met: overheidsmaatregelen of overheidsvoorschriften, staat van beleg, staat van oorlog, technische storingen in het bedrijf van Renergize, storingen in levering van energie, ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkstakingen, uitsluitingen, bedrijfsbezettingen, verkeersbelemmeringen, technische storingen aan vervoersmiddelen, brand, explosie of andere omstandigheden, die buiten haar invloedssfeer zijn gelegen.
2. Voor de vaststelling van ziekte of arbeidsongeschiktheid is het oordeel van de medische dienst van de desbetreffende bedrijfsvereniging of Arbo ‐dienst dan wel van de bevoegde overheidsinstanties ter zake bindend voor Renergize en Opdrachtgever.

Artikel 9. Continuïteit

1. Indien Opdrachtgever de onderneming of de activiteit, waar de overeenkomst betrekking op heeft, op welke wijze ook overdraagt of de zeggenschap daarover doet wijzigen, is hij verplicht de verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst en de bijbehorende voorwaarden met de onderneming, respectievelijk de activiteit over te dragen, bij gebreke waarvan hij voor de nakoming van die verplichtingen voor het geheel aansprakelijk blijft.
2. Overeenkomsten en de bijbehorende voorwaarden blijven van kracht, indien Renergize geheel of ten dele van naam, rechtsvorm, eigenaar of samenstelling verandert.
3. De nietigheid, de vernietiging of het buiten beschouwing laten van een bepaling van deze voorwaarden of een deel daarvan heeft niet tot gevolg dat de overige bepalingen, respectievelijk het resterende deel van die bepaling nietig zijn, worden vernietigd, respectievelijk buiten beschouwing worden gelaten.
4. Een bepaling in deze overeenkomst, die wordt vernietigd wegens strijd met een algemeen verbindend voorschrift of die in de bijzondere omstandigheden van het geval buiten beschouwing moet worden gelaten, wordt vervangen door een bepaling, die rechtens toelaatbaar zou zijn geweest c.q. in de bijzondere omstandigheden van het geval toegepast zou kunnen worden.

Artikel 10. Vertrouwelijkheid van informatie

1. Renergize, haar werknemers en samenwerkingspartners zullen alle bedrijfsinformatie en persoonsgegevens, die door Opdrachtgevers of Deelnemers aan opleidingsactiviteiten, gedurende offerte fase, tijdens uitvoer van opdrachten, tijdens deelname aan opleidingen of op enig ander moment, met Renergize worden gedeeld strikt vertrouwelijk behandelen.

Artikel 11. Intellectueel Eigendom

1. Het intellectueel eigendom van alle door Renergize aan Opdrachtgever of Opleidingsdeelnemer verstrekte opleidings- en lesmaterialen, Trainingen, Workshops en overige concepten is en blijft volledig eigendom van Renergize tenzij anders door partijen overeengekomen.

Artikel 12. Wijziging van de voorwaarden

1. Renergize is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in op het door Renergize aan te kondigen tijdstip. Renergize zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld treden de wijzigingen tegenover Opdrachtgever in werking zodra de wijziging is meegedeeld of zodra de wijzigingen bij de Kamer van Koophandel, binnen het gebied waarin Renergize is gevestigd, zijn gedeponeerd.

Artikel 13. Toepasselijk recht en Geschillenregeling

1. Tussen Opdrachtgever en Renergize is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Ingeval van geschillen tussen Opdrachtgever en Renergize, voortvloeiende uit te sluiten of gesloten overeenkomsten of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, spreken beide partijen
uitdrukkelijk de intentie uit deze geschillen in gezamenlijk overleg, zonder tussenkomst van de rechtbank, in der minne te schikken.
3. Mocht ondanks deze uitdrukkelijke intentie een geschil niet in der minne op te lossen zijn, dan zal deze worden beslecht door de rechtbank van het Arrondissement waarbinnen Renergize is gevestigd.

Versie 2018_01

Neem contact op voor advies 06 36429735

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt